November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

תנאי שימוש באתר

תקנון אתר הגלישה הציוני – surfinisrael.net

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "surfinisrael.net " ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("אתר הגלישה הציוני"). אתר הגלישה הציוני ("surfinisrael.net") הינו אתר המספק בין היתר, שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין אתר הגלישה הציוני לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. " surfinisrael.net" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נ במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר אתר הגלישה הציוני ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. אתר הגלישה הציוני שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר הגלישה הציוני נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר הגלישה הציוני או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של מנהלי אתר הגלישה הציוני.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בוגרים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את אתר הגלישה הציוני מכל אחריות בקשר לכך.

 

Share