November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

תנאי שימוש באתר - קניין רוחני

 

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אתר הגלישה הציוני ובשירותים הינם של אתר הגלישה הציוני או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הגלישה הציוני הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אתר הגלישה הציוני הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אתר הגלישה הציוני.

 

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות, סרטונים מסרים בצ'אט או בפורומים ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ("תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מסכים כי אתר הגלישה הציוני רשאי לעשות בתכני גולשים כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שאתר הגלישה הציוני יפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גולשים כאמור.

הגולש מתחייב לפטור את אתר הגלישה הציוני באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר הגלישה הציוני.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את אתר הגלישה הציוני בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר אתר הגלישה הציוני, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של אתר הגלישה הציוני, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר הגלישה הציוני בקשר עם התכנים האמורים.

Share