November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

תנאי שימוש באתר

תקנון אתר הגלישה הציוני – surfinisrael.net

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "surfinisrael.net " ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("אתר הגלישה הציוני"). אתר הגלישה הציוני ("surfinisrael.net") הינו אתר המספק בין היתר, שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט בו הינך גולש ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין אתר הגלישה הציוני לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. " surfinisrael.net" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נ במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר אתר הגלישה הציוני ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. אתר הגלישה הציוני שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר הגלישה הציוני נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר הגלישה הציוני או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של מנהלי אתר הגלישה הציוני.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בוגרים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את אתר הגלישה הציוני מכל אחריות בקשר לכך.

 


 

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אתר הגלישה הציוני ובשירותים הינם של אתר הגלישה הציוני או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הגלישה הציוני הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אתר הגלישה הציוני הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אתר הגלישה הציוני.

 

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות, סרטונים מסרים בצ'אט או בפורומים ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ("תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מסכים כי אתר הגלישה הציוני רשאי לעשות בתכני גולשים כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שאתר הגלישה הציוני יפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גולשים כאמור.

הגולש מתחייב לפטור את אתר הגלישה הציוני באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר הגלישה הציוני.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את אתר הגלישה הציוני בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר אתר הגלישה הציוני, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של אתר הגלישה הציוני, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר הגלישה הציוני בקשר עם התכנים האמורים.


הגבלת אחריות

אתר הגלישה הציוני אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אתר הגלישה הציוני או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אתר הגלישה הציוני מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים ע"י אתר הגלישה הציוני תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים, ואתר הגלישה הציוני אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

אתר הגלישה הציוני אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר של אתר הגלישה הציוני ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ואתר הגלישה הציוני אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

אתר הגלישה הציוני אינו שולט אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר הגלישה הציוני.

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר הגלישה הציוני על ידי אתר הגלישה הציוני לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר הגלישה הציוני לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

אתר הגלישה הציוני אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר אתר הגלישה הציוני ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר הגלישה הציוני, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר הגלישה הציוני ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ואתר הגלישה הציוני ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אתר הגלישה הציוני.

 

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר הגלישה הציוני והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאתר הגלישה הציוני תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. אתר הגלישה הציוני רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירות וסקרים של אתר הגלישה הציוני.

אתר הגלישה הציוני מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בגלישה באתר הגלישה הציוני ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי אתר הגלישה הציוני יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לאתר הגלישה הציוני.

 

ניתוק, הפסקה ושינויים

אתר הגלישה הציוני רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאי אתר הגלישה הציוני לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אתר הגלישה הציוני אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

אתר הגלישה הציוני יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר הגלישה הציוני, מראהו, את השירותים באתר הגלישה הציוני, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר הגלישה הציוני בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי אתר הגלישה הציוני כדלקמן:

· לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

· לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות;

· לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידן לבלוג TV ו/או לכל שירות אחר של אתר הגלישה הציוני חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

· לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;

· לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;

· לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;

· לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

· לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

· לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

· לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

· לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

· לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;

· לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים אתר הגלישה הציוני;

· לא להשתמש בשירותים של אתר הגלישה הציוני לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

· להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י אתר הגלישה הציוני;

· לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

· לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

· לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

· לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

· לא להעלות ו/או ו/או לפרסם ו/או לבצע כל פעילות אסורה לפי הוראות כל דין לרבות ומבלי למעט בהיבטים של קניין רוחני וזכויות יוצרים, הגולש/ת מתחייב כי הינו בעל מלוא הזכויות בכל חומר אשר יועלה לרשת/לאתר, הגולש מתחייב לשפות באופן מיידי את החברה בגין כל נזק ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תידרש החברה לשלם בגין החומר האסור ;

· לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

· לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, ואתר הגלישה הציוני יהיה רשאי לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר הגלישה הציוני ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי אתר הגלישה הציוני ו/או נמנע כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש ישפה את אתר הגלישה הציוני מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר הגלישה הציוני ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר הגלישה הציוני בקשר עם הגלישה באתר הגלישה הציוני והשימוש בשירותים האמורים.


הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

 

Share